/Start/Aktuellt/Nyhetsbrev/Update - Skatterätt maj 2017

Update - Skatterätt maj 2017

Avdragsrätt för moms vid kostnader i samband med försäljning av bolag

Setterwalls update skatt maj

Den 16 maj kom ett intressant avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Målet avser avdragsrätt för ingående moms på konsultkostnader som ett bolag har haft i samband med en omstrukturering som innefattade avyttring av dotterbolag. HFD konstaterade att de förvärvade konsulttjänsterna utgör allmänna omkostnader i bolagets verksamhet och att avdrag för den ingående momsen därmed ska medges. 

Utgångspunkten är att ett moderbolag inte har rätt till avdrag för ingående moms som avser tjänster som har ett direkt och omedelbart samband med försäljning av dotterbolagsaktier.

HFD-avgörandet (mål nr 5311—5312-15) rör ett bolag som bedrev momspliktig skogsrörelse. Inom ramen för en omstrukturering för att uppnå större effektivisering inom kärnverksamheten avyttrades samtliga aktier i två dotterbolag som drev verksamhet skild från skogsrörelsen. I samband med omstruktureringen anlitade moderbolaget externt biträde avseende juridiska och finansiella frågor. Bolaget yrkade avdrag för den ingående momsen på kostnaderna för dessa tjänster.

I målet noterar HFD att EU-domstolen i senare avgöranden utvecklat sin praxis i riktning mot ett mer ändamålsinriktat och närmast funktionellt synsätt för att bedöma om en ingående transaktion objektivt kan kopplas till den beskattningsbara personens samlade ekonomiska verksamhet och att avdrag för den ingående momsen därför ska medges. Mot bakgrund härav och bolagets syfte att effektivisera och förbättra den kvarvarande skogsrörelsen anser HFD att de aktuella konsultkostnaderna ska ses som allmänna omkostnader i bolagets samlade verksamhet. Avdragsrätt ska därför medges för den ingående momsen för de aktuella tjänsterna. 

HFD påpekar särskilt att ”[d]et får förutsättas att, som bolaget anfört, kostnaderna för konsulttjänsterna inte kunnat övervältras på köparna av dotterbolagen utan kommit att ingå i priset på bolagets produkter i den skogsförvaltande verksamheten”. En aktieförsäljning där konsultkostnader beaktats i priset för aktierna bör därför fortsatt inte medföra avdragsrätt för den ingående momsen.

Setterwalls kommentar 
HFDs avgörande är välkommet och innebär större möjligheter att göra avdrag för ingående moms på rådgivningskostnader i samband med aktieöverlåtelser. Förhoppningsvis kommer svensk praxis att fortsätta följa den av EU-domstolen fastslagna vägen om ett mer ändamålsinriktat och funktionellt synsätt avseende frågor kring avdragsrätten.

Vi hjälper er gärna att se över era möjligheter att begära tillbaka ingående moms hänförligt till kostnader i samband med tidigare genomförda aktieöverlåtelser.  

 

 1. 1. 2017-09-13
  Setterwalls "byter kostym"
  Snart är det dags. För att bättre spegla vem vi är, är det snart dags för oss att "byta kostym". Håll ögonen öppna!
 2. 2. 2017-08-31
  Update - Offentlig upphandling, september 2017
  Kanada öppnar upp ny marknad för svenska företag
 3. 3. 2017-08-29
  Update - Tech, augusti 2017
  Bakgrund Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen (GDPR) att tillämpas, vilket innebär skärpta sanktioner och flera nya regler inom personuppgiftsområdet. En av n...
 4. 4. 2017-08-18
  Open source software – how to carry out the due diligence
  There are many ways to ensure that the legal and technical risks with open source components are minimized. When investing in or acquiring FinTech companies, one critical part...
 5. 5. 2017-08-14
  Update - Finansmarknad, augusti 2017
  Ny lag – Många juridiska personer måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverket.
 6. 6. 2017-07-07
  Update - Offentlig upphandling/Life Sciences, juli 2017
  Rapport från Almedalen - Kan offentlig upphandling av e-hälsotjänster och vårdinformationssystem lösa vårdens utmaningar?
 7. 7. 2017-07-03
  Update - Skatterätt juli 2017
  I förra nyhetsbrevet kommenterade vi att Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) den 20 juni 2017 fastställt Skatterättsnämndens förhandsbesked den 21 december 2016 om att styrelse...
 8. 8. 2017-06-22
  Update - Skatterätt nr 2 juni 2017
 9. 9. 2017-06-21
  Nya skatteregler för företagssektorn
 10. 10. 2017-06-14
  Report - FinTech, June 2017
  In addition to our previous Setterwalls Reports, we are pleased to present yet another aspect of our FinTech Report, in which members of the Setterwalls FinTech team comment o...